Hôm nay: 03/12/2016 WELCOME TO TCVN-net - Chào mừng quý khách truy cập website TCVN-net

Số truy cập: 3139672 - Thời gian chuẩn:

English Giới thiệu  | Văn bản QPPL |  Email | HỎI ĐÁP | Góp ý | Liên hệ |

TRANG CHỦ

  Xuất bản phẩm

 Tạp chí TCĐLCL
 Thông tin phục vụ DN
 Bản tin Năng suất

  Họat động quản lý

 Tiêu chuẩn hoá
 Công nhận
 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
 Hoạt động công bố
 Thử nghiệm
 Quản lý chất lượng
 Năng suất chất lượng
 Hợp tác và Hội nhập
 Ðào tạo và huấn luyện
 Chứng nhận
 Chuyển giao công nghệ
 Hỗ trợ DN nhỏ và vừa
 Thanh tra Tổng cục
 Quản lý Đo lường
 TBT Việt nam
 Mã số mã vạch

  Liên kết website

 Tổ chức nước ngoài và quốc tế
 Các Website của Việt Nam

  Thủ tục hành chính

 Thủ tục hành chính lĩnh vực TCĐLCL

  Sơ đồ website

Tra cứu văn bản QPPL lĩnh vực TCĐLCL

Tra cứu và đặt mua tiêu chuẩn

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH,...

 

Danh bạ doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

 CƠ SỞ DỮ LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 Thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ
BÁO ĐIỆN TỬ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

 

Home >> Nội dung website >> Hoạt động quản lý >> Hỗ trợ DN nhỏ và vừa


Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 696/QĐ-TĐC ngày 13/07/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Chương I

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 1. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (gọi tắt là Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 2) là đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng hỗ trợ phát triển nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 2 có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, có tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 2 đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 có tên giao dịch quốc tế là: Small and Medium Enterprises Development support Center 2, viết tắt là SMEDEC 2.

Điều 2. Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 2 có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Nghiên cứu phương hướng mục tiêu, chính sách, biện pháp, xây dựng dự án hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

2. Hỗ trợ phát triển kỹ thuật, tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và khoa học, công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hoạt động tư vấn khác cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

3. Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực: quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý sản xuất và những nội dung khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

4. Cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, khoa học và công nghệ và các thông tin khác có liên quan đến phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp.

5. Thực hiện hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài nhằm hỗ trợ phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng.

6. Ký kết hợp đồng và hợp tác thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo và các dịch vụ khác về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của Tổng cục, của Nhà nước.

7. Quản lý viên chức và người lao động, tài chính, tài sản và hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của Tổng cục và quy định của Nhà nước.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Chương II

Tổ chức bộ máy

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 2 gồm: 

1. Phòng Hành chính - Tổ chức;

2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

3. Phòng Đào tạo;

4. Phòng Tư vấn;

5. Phòng Quan hệ Phát triển;

6. Phòng Kế toán;

7. Các Chi nhánh hoặc Đại diện Trung tâm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 4. Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 2 được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc phụ trách về một hoặc một số mặt công tác của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao.

Trong trường hợp vắng mặt, Giám đốc ủy quyền cho một Phó giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm về các quyết định của Phó giám đốc được ủy quyền.

Điều 5. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo các đơn vị trong Trung tâm thực hiện theo quy định của Nhà nước, của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 6. Nhân lực của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 gồm có:

1) Viên chức;

2) Lao động hợp đồng;

3) Cộng tác viên.  

Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của đơn vị.

Điều 7. Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 2 thực hiện chế độ quản lý lao động và trả tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập khác, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với viên chức, lao động hợp đồng từ nguồn kinh phí của Trung tâm theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chương III

Quản lý tài chính

Điều 8. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, được áp dụng cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

1.  Nguồn tài chính của Trung tâm bao gồm:

a) Nguồn từ ngân sách nhà nước cấp theo nhiệm vụ;

b) Nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm;

c) Nguồn thu từ các dự án, các nguồn tài trợ trong và ngoài nước;

d) Nguồn vay của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;

đ) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.  

2.  Các khoản chi bao gồm:

a) Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao;

b) Chi hoạt động cung cấp dịch vụ;

c) Chi thuê lao động;

d) Các khoản chi khác theo quy định.

Điều 9. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài chính của Trung tâm; thực hiện nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước; trích lập các quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, dự phòng ổn định thu nhập, phúc lợi và khen thưởng, thực hiện chế độ kế toán theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương IV

Quan hệ công tác

Điều 10. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 2 điều hành mọi hoạt động của Trung tâm trên cơ sở Điều lệ này và theo quy chế làm việc của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 11. Trung tâm phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các đơn vị liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương V

Điều khoản thi hành

Điều 12. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 phối hợp với Trưởng Ban Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Điều lệ này.

Điều 13. Việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ này do Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 phối hợp với Trưởng Ban Tổ chức cán bộ đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, quyết định./.

Số lần đọc: 11887  Gửi email trang n??y cho bạn b?? Mở cửa sổ in trang n??y

® Yêu cầu ghi rõ nguồn TCVN-net khi sử dụng thông tin từ bài viết này

Tìm kiếm

Thành viên

Thành viên

Tên đ.ký:
M.khẩu:
Ghi nhớ tôi
[Hướng dẫn]

 DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 2014

 


Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 thực hiện trong kế hoạch năm 2015

Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Công văn số 237/TĐC-ĐL ngày 13/2/2015 về tăng cường thanh tra kiểm tra về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KHCN thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Thông tư 26/2014/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia

Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

 

 


 

BẠN CẦN BIẾT

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

Danh sách giấy chứng nhận đối với MBH cho người đi mô tô, xe máy của DN sản xuất bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy (cập nhật đến ngày 15/9/2014)

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự  phù hợp QCVN 9:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/9/2014) 

Danh sách tổ chức công nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động công nhận theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 (  cập nhật đến ngày 5/8/2014)

Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng)  theo quy định tại Thông tư  số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 25/2/2015)

Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 21/1/2015)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và Thông tư 10/2011/TT-BKHCN  (cập nhật đến ngày 5/3/2015) 

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp QCVN 8:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/9/2013) 

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận đồ chơi trẻ em  phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và  Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN  của Bộ KHCN  (cập nhật đến ngày 12/3/2015) 

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông   phù hợp QCVN 7:2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"  

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 15/7/2014) 

Mô hình khung HTQLCL cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương 

Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp QCVN 2: 2008/BKHCN (cập nhật đến ngày 1/11/2013)

Danh sách các doanh nghiệp sản xuất,nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 28/6/2013)

 

Bài viết

Thông tin giới thiệu Doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia

Công nghệ mã số mã vạch

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở địa phương - rào cản và những vấn đề

Liên kết

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế

Uỷ ban kỹ thuật điện Quốc tế

© 1998-2011 - Bản quyền thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Đt: 04-37563900 - Fax: 04-38361556 - Email: tttt@tcvn.gov.vn