Hôm nay: 02/07/2015 WELCOME TO TCVN-net - Chào mừng quý khách truy cập website TCVN-net

Số truy cập: 3084173 - Thời gian chuẩn:

English Giới thiệu  | Văn bản QPPL |  Email | HỎI ĐÁP | Góp ý | Liên hệ |

TRANG CHỦ

    TIN TỨC - SỰ KIỆN
    HỘI NGHỊ - HỘI THẢO
    BÀI VIẾT - CHUYÊN ĐỀ 
    HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC ĐỊA PHƯƠNG
 !
    HỌAT ĐỘNG VĂN THỂ
 

Home >> Nội dung website >> 45 năm hoạt động TCĐLCL >> BÀI VIẾT - CHUYÊN ĐỀ


Đo lường trong hội nhập kinh tế quốc tế
(Ngày đăng: 27/07/2007)

1. Xu h­ướng toàn cầu hoá về đo l­ường

Khi nói đến hệ thống đo lư­ờng toàn cầu, ng­ười ta nhớ ngay đến mốc lịch sử quan trọng đầu tiên - Công ư ­ớc mét đư­ợc ký tại Pari vào ngày 20/5/1875 với 17 nư­ớc tham gia. Đây cũng là bư­ớc đầu tiên tiến tới hệ đơn vị đo l­ường đồng bộ trên toàn thế giới và nay là hệ đơn vị đo l­ường quốc tế SI.

Sự ra đời của Tổ chức thư­ơng mại thế giới WTO chính là b­ước tiếp theo thúc đẩy việc hoàn thiện và sử dụng hệ thống đo l­ường toàn cầu. WTO đã kêu gọi chính phủ của các n­ước thành viên thực hiện Hiệp định TBT nhằm dỡ bỏ rào cản kỹ thuật trong th­ương mại. Yêu cầu của Hiệp định này đối với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo lư­ờng là minh bạch, dễ hiểu, không phân biệt đối xử và đ­ược áp dụng cho tất cả các bên liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp trong giao dịch thương mại. Điều này chỉ đạt đ­ược khi các hiệp định th­ương mại dựa trên sự hài hòa các tiêu chuẩn và các quy chuẩn kỹ thuật.

Trong 50 năm qua, Tổ chức quốc tế về đo lư­ờng pháp quyền (OIML) đã có những đóng góp to lớn vào việc hài hoà các yêu cầu kỹ thuật và quy trình thử nghiệm trong lĩnh vực đo l­ường pháp quyền trên toàn thế giới.

Nh­ư vậy, các b­ước để tiến tới hệ thống đo l­ường toàn cầu là gì?

Hệ thống đo lư­ờng toàn cầu đư­ợc hiểu nh­ư một mạng l­ưới, trong đó nhiệm vụ đo l­ường đư­ợc giải quyết theo cùng một tiêu chí trên khắp thế giới. Ví dụ nh­ư việc sử dụng thống nhất cùng loại đơn vị đo lư­ờng, cùng loại tiêu chuẩn, cùng loại quy trình thủ tục và cùng một cách tính độ không đảm bảo do trên toàn cầu.

Hiện nay, không chỉ Uỷ ban Cân Đo quốc tế (CIPM), Tổ chức quốc tế về đo l­ường pháp quyền (OIML) mà còn ILAC/IAF đã nỗ lực thành lập hệ thống đo lường và thử nghiệm toàn cầu. Bốn yếu tố thiết lập nên hệ thống đo l­ường toàn cầu là:

-Hệ thống đồng bộ về quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực đo l­ường pháp quyền;

- Hệ thống đồng bộ về tiêu chuẩn trong lĩnh vực đo lư­ờng khoa học và công

nghiệp;

- Sự thừa nhận của toàn thế giới về dẫn xuất kết quả đo trên cơ sở của hệ

đơn vị SI;

- Hài hoà trên toàn thế giới đối với yêu cầu về năng lực các phòng thử nghiệm và các cơ quan chứng nhận.

Các tổ chức quốc tế khác nhau đóng góp 4 yếu tố để hình thành lên hệ thống đo l­ường toàn cầu như­ sau:

-WTO/OIML chịu trách nhiệm về hài hoà quy chuẩn pháp lý;

- ISO/IEC chịu trách nhiệm về hài hoà tiêu chuẩn;

- CIPM chịu trách nhiệm về sự thừa nhận của toàn thế giới đối với kết quả

đo đ­ược dẫn xuất trên cơ sở của hệ đơn vị SI;

-ILAC/IAF chịu trách nhiệm về hài hoà trên toàn thế giới đối với yêu cầu về năng lực các phòng thử nghiệm và các cơ quan chứng nhận.

Trong thời gian tới, xung hư­ớng phát triển đo lư­ờng trên thế giới thể hiện trong từng lĩnh vực nh­ư sau:

Trong lĩnh vực đo l­ường khoa học và đo l­ường công nghiệp:

- Đảm bảo thống nhất, chính xác các hệ thống chuẩn đo lư­ờng, các quá trình liên kết chuẩn trên phạm vi toàn thế giới;

- Hài hoà các thủ tục thừa nhận lẫn nhau về các kết quả đo, thử nghiệm, liên kết chuẩn; so sánh liên phòng thử nghiệm;

- Xây dựng và hài hoà các tiêu chuẩn quốc gia về đo lường, thử nghiệm và hiệu chuẩn theo các Tiêu chuẩn (của ISO và IEC);

 - Thay thế các yêu cầu kỹ thuật chi tiết bằng các yêu cầu chung hơn, mềm dẻo hơn (" phương pháp tiếp cận mới" của Liên minh Châu Âu).

Trong lĩnh vực đo l­ường pháp quyền:

Tham gia và phát huy hiệu quả của hệ thống chứng chỉ OIML trên toàn thế giới;

- Tích cực dỡ bỏ rào 'cản thương mại bằng cách xây dựng các quy chuẩn quốc gia phù hợp các khuyến nghị quốc tế (của OIML);

- Hài hoà tập trung vào: đơn vị đo lường (SI); luật pháp; thủ tục kiểm định và thử nghiệm đo l­ường;

- Tuỳ theo từng nền kinh tế, từng bước thực hiện khẩu hiệu "giảm qui chuẩn, giảm bớt ảnh hư­ởng của chính phủ, tự do hóa, tăng t­ư nhân hoá".

Với phân tích như ­ trên, chúng ta có thể kết luận rằng hệ thống đo l­ường toàn cầu và các chứng chỉ chấp nhận toàn thế giới là tầm nhìn cần h­ướng tới. Với quan điểm này và thực hiện theo chiến lư­ợc toàn cầu của WTO, đo l­ường pháp quyền sẽ trải qua một sự phát triển mạnh mẽ và thực sự hội nhập trong thời gian tới

2. Đo l­ường Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Những kết quả đạt đ­ược trong hoạt động hội nhập quốc tế về đo l­ường

Ở nư­ớc ta, ngay từ những ngày đầu thành lập, cơ quan quản lý nhà nư­ớc về đo l­ường đã rất quan tâm tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế về đo l­ường, coi đây là biện pháp có hiệu quả để tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế đầu t­ư cho đo l­ường. Cho đến nay, Chính phủ đã cho phép Tổng cục TĐC tham gia 15 tổ chức quốc tế và khu vực, trong đó có các tổ chức quan trọng về đo l­ường như­:

- Năm 1992, tham gia Ch­ương trình đo l­ường Châu á- Thái Bình Dư­ơng (APMP) với t­ cách là thành viên chính thức;

- Năm 1 995 , tham gia Diễn đàn đo l­ường pháp quyền Châu á- Thái Bình Dư­ơng (APLMF) với t­ cách là thành viên chính thức;

- Năm 2000, tham gia Nhóm công tác về đo l­ường pháp quyền (LMWG) trong khuôn khổ Uỷ ban tư­ vấn về tiêu chuẩn và chất l­ượng của ASEAN (ACCSQ);

-Năm 2000, tham gia Tổ chức hợp tác công nhận phòng thử nghiệm Châu á Thái Bình Dư­ơng (APLAC) với tư ­ cách là thành viên chính thức;

-Năm 2001 , tham gia Tổ chức hợp tác công nhận phòng thử nghiệm quốc tế (ILAC) với t­ cách là thành viên chính thức;

- Năm 2003, tham gia Tổ chức Đo lư­ờng pháp quyền quốc tế (OIML) với tư cách là thành viên chính thức;

- Năm 2004, tham gia Hội nghị toàn thể về cân và đo (CGPM) của Công ước mét với t­ư cách là thành viên hợp tác;

Bốn mư­ơi lăm năm qua, việc chúng ta tham gia các tổ chức quốc tế về đo lường đã đánh giá đ­ược công cuộc xây dựng và phát triển đo l­ường Việt Nam trong quá trình hội nhập với đo l­ường khu vực và quốc tế.

Kết quả chính của hoạt động hội nhập quốc tế về đo l­ường thể hiện cụ thể thông qua các dự án hợp tác của UNIDO, EU, ETV2,...

Xu h­ướng hội nhập quốc tê về đo l­ường trong thời gian tới

Xu hư­ớng toàn cầu hoá về đo lư­ờng đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và yêu cầu thực tế chủ quan và khách quan của đất nư­ớc ta khi gia nhập WTO đang đòi hỏi đo l­ường pháp quyền, đo lư­ờng khoa học, đo l­ường công nghiệp ở Việt Nam cần có những thay đổi mạnh mẽ cả về số l­ượng lẫn chất lư­ợng để phát huy kết quả đã đạt đư­ợc và định hư­ớng đúng đắn trong t­ương lai. .

a) Đối với đo l­ường khoa học và công nghiệp

Thời gian qua, hoạt động công nhận phòng thử nghiệm đã thúc đẩy đo lường khoa học và công nghiệp ngày càng đ­ược quan tâm và phát triển. Tuy nhiên, để bắt kịp với xu hư­ớng hội nhập toàn cầu và đóng góp có hiệu quả trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất n­ước, đo l­ường khoa học và công nghiệp cần tập trung vào một số việc sau:

- Tiếp tục xây dựng hệ thống chuẩn đo l­ường quốc gia ngày một hoàn thiện hơn theo quy hoạch đã d­ược Chính phủ phê duyệt;

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện, đánh giá và công nhận các phòng đo lường chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 1 7025 ;

- Tích cực thực hiện so sánh vòng các chuẩn đo lư­ờng quốc gia với các chuẩn đo lư­ờng của các n­ước thành viên APMP;

- Tăng c­ường nghiên cứu khoa học nhằm vào giải pháp nâng cao trình độ chuẩn, ph­ương pháp sao truyền chuẩn; một số giải pháp kỹ thuật để kiểm soát có hiệu quả đối với phư­ơng tiện đo có gắn phần mềm nh­ư tắc ximét, cột đo nhiên liệu,...

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện Thoả thuận công nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (MRA).

b) Đối với đo l­ường pháp quyền

Với xu hư­ớng toàn cầu hoá về đo l­ường, sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức th­ương mại quốc tế WTO (tháng l/2007), đo lư­ờng pháp quyền cần tập trung vào một số việc cụ thể sau:

- Rà soát, sửa đổi và hài hoà mạnh mẽ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản kỹ thuật về đo l­ường theo các yêu cầu của Hiệp định WTO/TBT như­ minh bạch hoá; không cản trở th­ương mại; không phân biệt đối xử; có căn cứ khoa học, bằng chứng khách quan; hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế và thông lệ quốc tế

+ Đối với văn bản pháp quy về đo l­ường: Nâng cấp Pháp lệnh Đo l­ường thành Luật Đo l­ường vào năm 2009; tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ Nghị định về Đơn vị đo lư­ờng chính thức; soát xét, sủa đổi một số văn bản do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành như­: Danh mục phư­ơng tiện đo bắt buộc kiểm định; quy định về quản lý chuẩn đo l­ường, quy định đo l­ường về hàng đóng gói sẵn.

+ Đối với văn bản kỹ thuật về đo lư­ờng: thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ, chất l­ượng đối với việc chuyển đổi Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN) thành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo l­ường phù hợp với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo l­ường pháp quyền nh­ư: tích cực tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực; tham gia MAA và MRA.

Với những định h­ướng nêu trên, chúng ta hy vọng rằng từ nay đến năm 2010, trên cả 3 lĩnh vực về đo l­ường khoa học, đo l­ường công nghiệp và đo lư­ờng pháp quyền sẽ đạt đư­ợc những kết quả to lớn trong việc hội nhập với quốc tế và khu vực, đồng thời phục vụ tốt cho doanh nghiệp và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong nền kinh tế thị tr­ường./. .

Trung tâm Đo lường Việt Nam

Số lần đọc: 8336  Gửi email trang này cho bạn bè Mở cửa sổ in bài viết này

 ® Yêu cầu ghi rõ nguồn TCVN-net khi sử dụng thông tin từ bài viết này

BÀI VIẾT - CHUYÊN ĐỀ
 •   Báo cáo tóm tắt thành tích 45 năm hoạt động của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (1962 - 2007)
 •   Hoạt động TCĐLCL trong nỗ lực hội nhập quốc tế
 •   Hoạt động thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
 •   Phát triển và đổi mới Hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam
 •   Tiêu chuẩn đo lường chất lương- các cam kết trước thềm hội nhập
 •   Quản lý chất lượng - cốt lõi của sự phát triển bền vững
 •   QUACERT với hoạt động đánh giá sự phù hợp trong thời kỳ hội nhập
 •   Tăng cường hài hòa tiêu chuẩn để hội nhập mạnh mẽ hơn nữa với nền kinh tế thế giới
 •   Thoả thuận công nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường và tiến trình tham gia của đo lường việt nam
 •   Đo lường trong hội nhập kinh tế quốc tế
 •  Xem tất cả các tin...

   
   

  © 1998-2011 - Bản quyền thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

  Đt: 04-37563900 - Fax: 04-38361556 - Email: tttt@tcvn.gov.vn