Hôm nay: 03/12/2016 WELCOME TO TCVN-net - Chào mừng quý khách truy cập website TCVN-net

Số truy cập: 3139672 - Thời gian chuẩn:

English Giới thiệu  | Văn bản QPPL |  Email | HỎI ĐÁP | Góp ý | Liên hệ |

TRANG CHỦ

    TIN TỨC - SỰ KIỆN
    HỘI NGHỊ - HỘI THẢO
    BÀI VIẾT - CHUYÊN ĐỀ 
    HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC ĐỊA PHƯƠNG
 !
    HỌAT ĐỘNG VĂN THỂ
 

Home >> Nội dung website >> 45 năm hoạt động TCĐLCL >> BÀI VIẾT - CHUYÊN ĐỀ


Phát triển và đổi mới Hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam
(Ngày đăng: 27/07/2007)

Hệ thống TCVN đã được hình thành và phát triển trong vòng 45 năm qua, góp phần đáp ứng những yêu cầu cơ bản về phát triển sản xuất, kinh doanh và thư­ơng mại, đồng thời cũng đã có những đóng góp quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh do những đòi hỏi của nền kinh tế-xã hội qua các giai đoạn phát triển của đất nước. Hệ thống TCVN tuy đã bao quát đư­ợc nhiều lĩnh vực của hoạt động kinh tế-xã hội nhưng tr­ước những yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n­ước và hội nhập kinh tế quốc tế hệ thống TCVN cũng còn nhiều bất cập cần đ­ược giải quyết bao gồm việc chuyển đổi cả về cơ cấu của hệ thống TCVN cũng như­ về nội dung kỹ thuật của các TCVN.

·        Các tiền đề cho việc phát triển và đổi mới hệ thống TCVN

1) Nền kinh tế-xã hội của đất nước ngày càng phát triển theo hướng tăng cường hội nhập quốc tế     

Đây là một trong những tiền đề cơ bản để đổi mới hệ thống TCVN dưới sự tác động của các yếu tố: sự thay đổi cơ cấu của nền kinh tế; sự xuất hiện của các thị trường mở đối với sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ; sự xuất hiện của các yếu tố điều tiết thị trường mới trong thực tiễn sản xuất-kinh doanh-dịch vụ; nhu cầu đổi mới công nghệ, quản lý và tạo sản phẩm mới; nhu cầu tham gia của các bên có liên quan trong việc phát triển hạ tầng tiêu chuẩn và chất lượng quốc gia; nhu cầu xã hôị hoá hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; vai trò ngày càng gia tăng của tiêu chuẩn đối với hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật, v.v...

Hoạt động TCH Việt Nam đã và đang được nhà nước tạo điều kiện và hỗ trợ phát triển một cách khá ổn định để phát triển theo hướng tăng cường hội nhập với dòng chảy của hoạt động TCH thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực phục vụ quản lý nhà nước và thúc đẩy thương mại phát triển.

2) Các thay đổi về cơ chế quản lý kinh tế-xã hội

Sự thay đổi về cơ cấu và các mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, sự chuyển dịch một số chức năng của các tổ chức công sang các tổ chức phi chính phủ và tổ chức độc lập, sự mở rộng quan hệ đối thoại giữa nhà nước và xã hội, sự cải tiến chất lượng dịch vụ của các cơ quan công quyền, sự tham gia của xã hội trong hoạt động quản lý nhà nước và sự minh bạch hoá hoạt động của các cơ quan công quyền, v.v... đòi hỏi phải có sự thay đổi các quan hệ đối với hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, từ đó dẫn đến sự thay đổi về cơ cấu và cách tiếp cận về đổi mới và phát triển Hệ thống TCVN.

Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006, TCVN được xác định là văn bản kỹ thuật tự nguyện áp dụng được xây dựng theo các nguyên tắc công khai, minh bạch, đồng thuận với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Điều này hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của Hiệp định WTO/TBT.

3) Sự tăng cường hội nhập quốc tế về kinh tế của đất nước

Trong bối cảnh của xu thế toàn cầu hoá các mối quan hệ kinh tế trên trường quốc tế và việc hình thành các tổ chức hợp tác khu vực về kinh tế và hải quan, nước ta đang tăng cường sự tham gia trong các tổ chức hợp tác kinh tế, hợp tác chuyên môn ở tầm quốc tế và khu vực. Đây là điều kiện thuận lợi để chúng ta hoạch định sự phát triển và đổi mới hệ thống TCVN theo hướng hài hoà/tiệm cận với các hệ thống TCQT, TCKV và TCNN tiên tiến.

4) Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật là nền tảng pháp lý để phát triển và đổi mới hệ thống TCVN

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và có hiệu lực từ 01/01/2007. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật là căn cứ pháp lý vững chắc để phát triển và đổi mới Hệ thống TCVN theo các hướng sau:

* Thay đổi về hình thức áp dụng tiêu chuẩn

Sự khác biệt lớn nhất giữa thực tiễn hoạt động tiêu chuẩn hoá trong nước và thông lệ quốc tế trước đây chính là ở quy định về hình thức áp dụng tiêu chuẩn. Ở đa số các nước phát triển, tiêu chuẩn được áp dụng tự nguyện trong khi ở Việt Nam hàng loạt TCVN đã được quy định là bắt buộc áp dụng. Sự khác biệt này đã được tháo gỡ khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định TCVN là văn bản kỹ thuật tự nguyện áp dụng. Đồng thời, chúng ta sẽ thiết lập và phát triển Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng với việc sử dụng TCVN liên quan làm căn cứ kỹ thuật.

Sự thay đổi về hình thức áp dụng của tiêu chuẩn đòi hỏi phải xem xét, chuyển đổi hàng loạt TCVN có liên quan để chuyển chúng sang Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN).

* Loại bỏ loại hình tiêu chuẩn ngành khỏi hệ thống tài liệu tiêu chuẩn

Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, từ nay sẽ không còn loại hình tiêu chuẩn ngành (TCN). Tuy nhiên, hàng loạt nội dung đã được quy định trong nhiều TCN vẫn còn rất cần thiết đối với các nhà sản xuất. Do vậy, vẫn cần phải duy trì các điều khoản và yêu cầu để sử dụng hợp lý các TCN đã tồn tại cho việc phát triển hoạt động của các ngành riêng biệt. Cần phải xác định hình thức tồn tại của các TCN, cụ thể là xem xét, chuyển đổi các TCN thành TCVN hoặc tiêu chuẩn cơ sở (TCCS). Các cơ quan quản lý cùng với các hội, hiệp hội nghề nghiệp cần phối hợp để đưa ra quyết định thống nhất về vấn đề này và tổ chức việc xem xét, chuyển đổi TCN. Sự phát triển của hệ thống TCCS trong điều kiện mới sẽ tạo cơ sở cho việc phát triển hệ thống TCVN, đặc biệt là khả năng chấp nhận các TCCS thành tiêu chuẩn quốc gia, khi cần thiết.

* Tiêu chuẩn quốc gia là căn cứ kỹ thuật cho việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Cần lưu ý rằng một trong những mục đích áp dụng tiêu chuẩn là đảm bảo an toàn cho con người, bảo vệ sức khoẻ, môi trường và đó cũng chính là mục đích của các quy định, yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật. Do sự trùng hợp về mục đích nêu trên mà TCVN sẽ được sử dụng tối đa làm căn cứ  kỹ thuật cho việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật.

Trong quá trình áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, trước hết cần sử dụng các phương pháp thử và phương pháp đo đã được tiêu chuẩn hoá cũng như  các quy tắc lấy mẫu, quy trình thử nghiệm, đo lường, v.v... bởi vì việc quy định các phương pháp khác sẽ dẫn đến những rào cản kỹ thuật trong thương mại.

·                Hiện trạng của Hệ thống TCVN hiện hành

Xin đ­ược nêu ra những nhận xét chung d­ưới đây về Hệ thống TCVN:

q                Ưu điểm:

1) Sự hình thành và phát triển của Hệ thống TCVN được quy hoạch trên cơ sở đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nư­ớc cũng như­ những yêu cầu quản lý cấp bách trong từng thời kỳ.

2) Hệ thống TCVN đã được phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực xét về mức độ bao quát. Các TCVN thực sự trở thành những tài liệu kỹ thuật làm cơ sở cho việc đảm bảo, nâng cao chất lư­ợng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ Việt Nam .

3) Số lư­ợng TCVN hoàn toàn t­ương đư­ơng hoặc t­ương đư­ơng có sửa đổi với các TCQT, TCKV và TCNN tiên tiến ngày một nhiều hơn, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng số TCVN hiện hành.

4) Thủ tục và ph­ương pháp xây dựng TCVN luôn đ­ược cải tiến theo hư­ớng hài hoà/tiệm cận với thông lệ quốc tế và ngày càng phù hợp với các nguyên tắc của Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO (Hiệp định WTO/TBT).

5) Tính đồng bộ về nội dung (loại) TC đã ngày càng đư­ợc chú trọng.

q                Nh­ược điểm:

Hệ thống TCVN vẫn còn những bất cập sau đây cần phải khắc phục, nhất là trong điều kiện n­ước ta đang mở rộng và tăng cư­ờng sự hội nhập với nền kinh tế thế giới:

1) TCVN còn chư­a đ­ược áp dụng rộng rãi, chư­a phát huy đ­ược hiệu quả và hiệu lực trong một số trường hợp cụ thể.

2) Trình độ khoa học và công nghệ của khá nhiều TCVN còn thấp và lạc hậu. 

3) Mức độ đổi mới hằng năm của Hệ thống TCVN còn thấp do nhiều TCVN còn chưa được soát xét định kỳ hoặc đột xuất.

4) Số l­ượng TCVN đ­ược xây dựng trên cơ sở chấp nhận TCQT, TCKV và TCNN tiên tiến hiện còn chiếm tỷ trọng ch­ưa cao trong tổng số TCVN hiện hành nên còn tạo ra những rào cản kỹ thuật trong việc tiếp thu công nghệ và giao l­ưu th­ương mại với các nư­ớc khác.

·                Một số yêu cầu về đổi mới và phát triển Hệ thống TCVN

Để Hệ thống TCVN thực sự trở thành công cụ quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, trong thời gian tới cần hoàn thiện hệ thống này để đáp ứng các yêu cầu sau đây:

1)  TCVN phải đư­ợc áp dụng rộng rãi và có hiệu quả hơn trong thực tiễn.

2) Quy hoạch phát triển Hệ thống TCVN phải gắn bó chặt chẽ với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và quy hoạch phát triển các ngành kinh tế-kỹ thuật nói riêng nhằm đáp ứng đ­ược nhu cầu quản lý của Nhà nư­ớc; bảo vệ sức khoẻ, an toàn, vệ sinh. môi trường; nâng cao chất l­ượng, uy tín và sức cạnh tranh phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, xuất khẩu; thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội khác.

3) Hệ thống TCVN phải đạt trình độ khoa học và công nghệ ngang bằng với hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của các n­ước tiền tiến trong khu vực và có mức độ hài hoà cao với các TCQT, TCKV và TCNN tiên tiến trong những lĩnh vực xác định thông qua việc tăng c­ường chấp nhận các TCQT, TCKV và TCNN tiên tiến thành TCVN đồng thời tiếp tục soát xét, thay thế các TCVN lạc hậu, không còn phù hợp.

4) Hệ thống TCVN phải đồng bộ về các nội dung (loại) TC cho từng đối t­ượng cụ thể.  

5) TCVN phải đ­ược xây dựng phù hợp với các h­ướng dẫn ph­ương pháp luận và các nguyên tắc mới nhất của ISO/IEC về cấu trúc, thể hiện nội dung và trình bày nhằm đẩy nhanh quá trình chấp nhận TCQT, TCKV và TCNN tiên tiến thành TCVN và tạo tiền đề để Việt Nam dễ dàng tham khảo và tham gia vào quá trình xây dựng các TC đó trong thời gian tới.

6) TCVN phải đ­ược xây dựng theo phư­ơng pháp ban kỹ thuật, với sự tham gia của các bên liên quan, các chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm và đại diện của các cơ quan quản lý, các tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức tiêu thụ hoặc ng­ười tiêu dùng và các thành phần khác có liên quan, đặc biệt là đại diện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Việc đáp ứng tốt các yêu cầu nêu trên sẽ góp phần nâng cao trình độ khoa học và công nghệ của Hệ thống TCVN nói chung cũng nh­ư tăng cư­ờng hài hoà hệ thống TCVN với các hệ thống TCQT, TCKV và TCNN tiên tiến cả về phư­ơng pháp luận xây dựng TC lẫn nội dung và hình thức của các TC tư­ơng đ­ương, từ đó góp phần giảm bớt và tiến tới xoá bỏ những rào cản kỹ thuật không cần thiết trong thương mại.

·        Các định hướng đổi mới hệ thống TCVN

Hệ thống TCVN trong một thời gian ngắn trước mắt cần được chuyển đổi để đáp ứng các yêu cầu của phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và nhu cầu tăng cường hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Những khó khăn cần vượt qua khi thực hiện các biện pháp nhằm đổi mới chính sách phát triển hệ thống TCVN được xác định như sau:

- Nhận thức về sự cần thiết phải đổi mới còn hạn chế;

- Sự hạn chế về kinh nghiệm cũng như năng lực, cơ sở vật chất kỹ thuật;

- Sự hạn chế và phân tán về nguồn lực tài chính;

- Sự tham gia chưa rộng rãi của các bên liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp;

v.v...

Dưới đây là những định hướng được đề xuất nhằm đổi mới và phát triển Hệ thống TCVN.

1. Quy hoạch phát triển Hệ thống TCVN 

Cần xây dựng Quy hoạch phát triển Hệ thống TCVN cho giai đoạn từ nay đến 2010 và Tầm nhìn đến năm 2020 cùng với các chương trình thực hiện cụ thể. 

Bản quy hoạch cần được xây dựng trên cơ sở xem xét toàn diện Hệ thống TCVN hiện hành song song với việc so sánh hệ thống này với các hệ thống TCQT, TCKV và TCNN liên quan và đặc biệt chú ý tới việc xác định các TCVN đã lạc hậu cần được huỷ bỏ và/hoặc thay thế và xác định các TCVN cần được xây dựng mới. đồng thời, bản quy hoạch này phải phù hợp với các quy hoạch phát triển của các ngành kinh tế-kỹ thuật đến năm 2010/2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu khi xây dựng quy hoạch, chúng ta sẽ có được một bức tranh tổng thể về hiện trạng TCVN ở mỗi lĩnh vực, mỗi chủ đề và đối tượng TCH, từ đó mới có thể xác định kế hoạch xây dựng TCVN cho từng năm, xác định các nguồn lực cần huy động và sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn lực này.

2. Tuân thủ các nguyên tắc của Hiệp định WTO/TBT về xây dựng, chấp nhận và áp dụng tiêu chuẩn

Việc tuân thủ các nguyên tắc của Hiệp định WTO/TBT cần được thực hiện theo các hướng sau đây:

- Sử dụng tiêu chuẩn quốc tế trong các tiêu chuẩn và văn bản pháp quy kỹ thuật;

- Đảm bảo lợi ích của các bên có liên quan trong qua cơ chế công khai và minh bạch hoá trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn;

- Tiêu chuẩn không tạo ra các rào cản không cần thiết đối với thương mại;

- Các vấn đề như an toàn, môi trường và an ninh, chống gian lận thương mại là những vấn đề hợp pháp cần được tôn trọng;

V.v...

3. Thực hiện cơ chế xã hội hoá hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định nguồn kinh phí cho việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bao gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp theo dự toán hằng năm được duyệt, các khoản hỗ trợ tự nguyện và các nguồn thu hợp pháp khác.

Kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hoạt động xây dựng TCVN được định hướng sử dụng cho việc thực hiện các nhiệm vụ do nhà nước giao. Các nguồn kinh phí khác không từ ngân sách nhà nước thường được tổ chức tiêu chuẩn quốc gia tập hợp bằng các biện pháp khác nhau, trong đó có nguồn thu từ phát hành tiêu chuẩn và các sản phẩm, dịch vụ khác.

Ngoài ra, các bên liên quan còn đóng góp cho việc xây dựng tiêu chuẩn thông qua việc chi trả cho sự tham gia của các chuyên gia của mình khi tham gia hoạt động ban kỹ thuật tiêu chuẩn.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thể tạo nguồn kinh phí bằng cách cung cấp các dịch vụ giáo dục-đào tạo, xuất bản-phát hành, chứng nhận và các dịch vụ khác mà thị trường đòi hỏi.

Việc chuyển dịch dần mô hình kinh tế hiện thời về TCH đã tạo ra một định hướng cần được lưu ý đến khi hoạch định hoạt động TCH. Việc dự đoán về thị trường tiêu chuẩn và phân tích nhu cầu về tiêu chuẩn có thể sẽ trở thành công việc cực kỳ cần thiết cho hoạt động TCH. Việc không có một bức tranh thực tiễn và số lượng TCVN đã được phát hành sẽ dẫn đến những khó khăn trong chuyển dịch hoạt động TCH từ hệ thống nhà nước sang hệ thống vận hành trong điều kiện kinh tế thị trường.

Với mục đích giảm thời gian và chi phí cho việc xây dựng tiêu chuẩn, cần xây dựng và thực hiện cơ chế chấp nhận TCQT, TCKV và TCNN tiên tiến thành TCVN.

4. Tăng cường vai trò của TCVN trong việc giải quyết các vấn đề của nhà nước và vai trò của nhà nước trong việc phát triển Hệ thống TCVN

TCVN cần được sử dụng làm căn cứ kỹ thuật cho việc xây dựng QCVN. Các TCVN quy định nội dung kỹ thuật đo lường và thử nghiệm có thể được sử dụng trong quá trình đánh giá sự phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật. Do đó, nhà nước cần thiết lập mối liên hệ giữa quy chuẩn kỹ thuật và TCVN để hỗ trợ và đảm bảo định hướng cải tiến hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia.

Việc sử dụng TCVN trong các mua sắm phục vụ nhu cầu của nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả cho việc cung ứng các sản phẩm, quá trình dịch vụ.

Sẽ rất có lợi nếu sử dụng TCVN trong việc thiết lập các quy định của các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý các cấp và trong việc thực hiện chính sách định hướng vào việc mở rộng khả năng áp dụng các TCVN được xây dựng trên cơ sở đồng thuận thông qua sự phối hợp giữa nhà nước và khu vực tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn, bảo vệ sức khoẻ và môi trường.

5. Mở rộng sự tham gia của các ngành công nghiệp và xã hội vào quá trình của hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Để cụ thể hoá các lợi ích về kinh tế-xã hội tiềm tàng của Hệ thống TCVN, bao gồm khả năng hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đảm bảo quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng, cần thiết lập cơ chế để thu hút sự tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn của đại diện các cơ quan nhà nước, tổ chức nghiên cứu, hiệp hội ngành nghề và người tiêu dùng. Những đại diện này có thể tham gia vào quá trình xây dựng TCVN hoặc "đặt hàng" xây dựng TCVN mà họ cần thiết, bao gồm cả việc cấp kinh phí cho việc xây dựng các tiêu chuẩn này, cũng như đề xuất dự án xây dựng TCVN và góp ý cho dự thảo TCVN nhằm bảo vệ quyền lợi của họ và của người tiêu dùng. Những đại diện này có thể tham gia các ban kỹ thuật tiêu chuẩn với tư cách thành viên.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn cần phân tích mức độ tham gia của các bên liên quan trong hoạt động ban kỹ thuật nói riêng và hoạt động TCH nói chung, xác lập các biện pháp thích hợp nhằm huy động sự tham gia rộng rãi hơn và nâng cao hiệu quả của sự tham gia từ phía các bên liên quan.

Các nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, khi tham gia hoạt động xây dựng và áp dụng TCVN, có thể đạt được sự giảm chi phí thông qua việc iảm chi phí cho việc xây dựng tài liệu kỹ thuật, giảm chủng loại sản phẩm, vật liệu và thiết bị công nghệ được sử dụng, kiểm soát các trang thiết bị thử nghiệm hoặc nâng cao lợi thế cạnh tranh thông qua việc đạt được mức chất lượng quy định trong tiêu chuẩn cũng như chứng nhận, công bố phù hợp tiêu chuẩn, ...

Các cơ quan thanh tra nhà nước cũng có thể tham gia vào hoạt động xây dựng TCVN bằng cách gửi các đề xuất và góp ý cho dự thảo TCVN, đặc biệt đối với việc làm chính xác hoá các yêu cầu kỹ thuật trong dự thảo tiêu chuẩn.

Các tổ chức chứng nhận và phòng (trung tâm) thử nghiệm tham gia vào hoạt động xây dựng TCVN thông qua việc gửi các đề xuất và góp ý cho dự thảo TCVN, đặc biệt đối với việc quy định các yêu cầu cho những đối tượng cần xây dựng TCVN cũng như các phương pháp thử để tạo lập cơ sở cho việc công bố phù hợp tiêu chuẩn và chứng nhận chất lượng.

6. Phát triển hệ thống đảm bảo thông tin trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá

Để phát triển và đổi mới Hệ thống TCVN, cần phải thực hiện thật tốt công việc đảm bảo thông tin để phục vụ đắc lực cho hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn dựa trên các nguyên tắc sau đây:

- Đảm bảo khả năng tiếp cận thông tin cho tất cả các bên liên quan;

- Cung cấp thông tin kịp thời;

- Đảm bảo tính thống nhất về công cụ và hệ thống trên cơ sở sử dụng công nghệ tiên tiến;

- Đảm bảo tính liên tục của thông tin cung cấp;

- Đảm bảo cung cấp thông tin đúng địa chỉ;

- Mở rộng các hình thức dịch vụ thông tin.

Để nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất bản, phổ biến và thông tin tiêu chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cần mở rộng chủng loại và hình thức thông tin và tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên quan đều tiếp cận được với chúng thông qua các phương pháp trợ giúp hữu hiệu.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn cần khuyến khích việc sử dụng các công nghệ thông tin tiên tiến để hỗ trợ cho quá trình xây dựng tiêu chuẩn.

7. Tăng cường sự liên kết với các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và khu vực

Cần tăng cường sự tham gia vào hoạt động của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu, đặc biệt là ISO và IEC song song với việc phát triển các mối quan hệ song phương với các tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu của nước ngoài khác (như ASTM, ANSI,...)

Ngoài ra, cần tăng cường sự tham gia của Việt Nam trong hoạt động của các tổ chức chuyên môn khu vực như: ACCSQ, APEC/SCSC, PASC, ...

Ngoài ra còn hàng loạt các định hướng khác cần được xác định và tiến hành đồng bộ để đảm bảo và nâng cao hiệu quả và hiệu lực của Hệ thống TCVN.

Nguyễn Minh Bằng

Phó Trưởng ban Tiêu chuẩn – Tổng cục TCĐLCL

Số lần đọc: 11040  Gửi email trang này cho bạn bè Mở cửa sổ in bài viết này

 ® Yêu cầu ghi rõ nguồn TCVN-net khi sử dụng thông tin từ bài viết này

BÀI VIẾT - CHUYÊN ĐỀ
 •   Báo cáo tóm tắt thành tích 45 năm hoạt động của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (1962 - 2007)
 •   Hoạt động TCĐLCL trong nỗ lực hội nhập quốc tế
 •   Hoạt động thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
 •   Phát triển và đổi mới Hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam
 •   Tiêu chuẩn đo lường chất lương- các cam kết trước thềm hội nhập
 •   Quản lý chất lượng - cốt lõi của sự phát triển bền vững
 •   QUACERT với hoạt động đánh giá sự phù hợp trong thời kỳ hội nhập
 •   Tăng cường hài hòa tiêu chuẩn để hội nhập mạnh mẽ hơn nữa với nền kinh tế thế giới
 •   Thoả thuận công nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường và tiến trình tham gia của đo lường việt nam
 •   Đo lường trong hội nhập kinh tế quốc tế
 •  Xem tất cả các tin...

   
   

  © 1998-2011 - Bản quyền thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

  Đt: 04-37563900 - Fax: 04-38361556 - Email: tttt@tcvn.gov.vn