Hôm nay: 03/12/2016 WELCOME TO TCVN-net - Chào mừng quý khách truy cập website TCVN-net

Số truy cập: 3139672 - Thời gian chuẩn:

English Giới thiệu  | Văn bản QPPL |  Email | HỎI ĐÁP | Góp ý | Liên hệ |

TRANG CHỦ

  Xuất bản phẩm

 Tạp chí TCĐLCL
 Thông tin phục vụ DN
 Bản tin Năng suất

  Họat động quản lý

 Tiêu chuẩn hoá
 Công nhận
 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
 Hoạt động công bố
 Thử nghiệm
 Quản lý chất lượng
 Năng suất chất lượng
 Hợp tác và Hội nhập
 Ðào tạo và huấn luyện
 Chứng nhận
 Chuyển giao công nghệ
 Hỗ trợ DN nhỏ và vừa
 Thanh tra Tổng cục
 Quản lý Đo lường
 TBT Việt nam
 Mã số mã vạch

  Liên kết website

 Tổ chức nước ngoài và quốc tế
 Các Website của Việt Nam

  Thủ tục hành chính

 Thủ tục hành chính lĩnh vực TCĐLCL

  Sơ đồ website

Tra cứu văn bản QPPL lĩnh vực TCĐLCL

Tra cứu và đặt mua tiêu chuẩn

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH,...

 

Danh bạ doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

 CƠ SỞ DỮ LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 Thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ
BÁO ĐIỆN TỬ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

 

Home >> Tin tức cập nhật >> TIN HỘI NGHỊ - HỘI THẢO


Báo cáo công tác Tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2002 của Chi cục TCĐLCL Hải Phòng
(Ngày đăng: 30/12/2002)

Năm 2002 Hải phòng cùng với cả nước tiếp tục thực hiện tiến trình đổi mới nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhất là những yêu cầu bức xúc chuẩn bị cho hội nhập kinh tế quốc tế. Được sự chỉ đạo chặt chẽ của UBND thành phố, sự hỗ trợ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành thành phố. Trong năm 2002 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng đã triển khai công tác quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng một cách đồng bộ trên các lĩnh vực, tham mưu tư vấn cho UBND thành phố và Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, là cơ quan đầu mối về Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng theo Nghị định 86/CP của Chính phủ và quyết định 2367/QĐ - UB của UBND thành phố và các hoạt động nghiệp vụ TC - ĐL - CL đã thu được một số kết quả sau:

I - Kết quả hoạt động:

1 - Công tác tham mưu tư vấn cho UBND thành phố:

- Soạn thảo văn bản pháp qui: Chỉ thị về việc triển khai các pháp lệnh Đo lường, Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá, Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các Nghị định hướng dẫn thi hành các pháp lệnh.

- Soạn thảo qui chế quản lý công tác tư vấn chứng nhận HTQLCL.

- Tham mưu cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường về quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khối quận, huyện, thị.

- Bảo vệ kế hoạch chi tiết năm 2003 tại Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố.

- Tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức phổ biến 3 Pháp lệnh(Pháp lệnh Đo lường, Pháp lệnh chất lượng hàng hoá, Pháp lệnh bảo vệ người tiêu dùng)và Chỉ thị 06 của UBND Thành phố, về việc thực hiện 03 Pháp lệnh trên.

- Hoàn thành báo cáo dự án chiến lược chất lượng hàng hoá dịch vụ của thành phố đến năm 2010.

2 - Công tác tiêu chuẩn hoá:

Năm 2002 công tác tiêu chuẩn hoá vẫn được duy trì và phát triển và đã đạt được một số kết quả:

- Phổ biến, phát hành 75 tiêu chuẩn các loại gồm: Tiêu chuẩn Việt Nam, ISO... cho các bộ phận của Chi cục và các cơ quan, doanh nghiệp khác trong thành phố.

- Chi cục đã hướng dẫn cơ sở xây dựng và áp dụng 230 tiêu chuẩn cơ sở. Nâng tổng số tiêu chuẩn cơ sở đã ban hành của thành phố là 432 tiêu chuẩn.

- Các loại tiêu chuẩn hiện đang áp dụng tại Hải Phòng:

Tiêu chuẩn Việt Nam: 590 tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn ngành: 04 tiêu chuẩn.

Qui trình kiểm định: 27 quy trình.

Tiêu chuẩn cơ sở: 427 tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn nước ngoài: 21 tiêu chuẩn (bao gồm tiêu chuẩn Nhật bản JIS, Hàn Quốc KS tiêu chuẩn Mỹ ASTM, tiêu chuẩn Trung Quốc GB, tiêu chuẩn Anh..)

- Tổ chức phổ biến các tiêu chuẩn dưới nhiều hình thức: Hội nghị, các buổi làm việc với doanh nghiệp...

- Rà soát lại hệ thống tiêu chuẩn trong kho tiêu chuẩn và cập nhật các tiêu chuẩn mới.

- Phối hợp với Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng chuẩn bị điều kiện để hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký cấp mã số mã vạch theo quyết định của Thủ tướng chính phủ.

- Tiếp nhận phần mềm quản lý tiêu chuẩn từ Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cập nhật dữ liệu để quản lý.

3 - Công tác quản lý đo lường:

Công tác đo lường pháp quyền trên địa bàn thành phố được duy trì và hoạt động thường xuyên đã đạt được nhiều kết quả:

3.1 - Quản lý hệ thống chuẩn đo lường của địa phương, thường xuyên bảo dưỡng, kiểm định chuẩn đảo bảo tính hợp pháp của chuẩn, tăng cường bổ sung chuẩn theo cấp hạng cao hơn.

3.2 - Kiểm định định kì:

Số đơn vị được kiểm định: 574 cơ sở

Số phương tiện được kiểm định: 48.525 phương tiện

Trong đó:

- Khối lượng: 11399 chiếc cân và 1692 quả chuẩn

- áp suất: 2.674 chiếc

- Dung tích: 28.279 phương tiện

- Đo điện, nhiệt: 15.492 chiếc các loại

- Độ dài: 671 chiếc

- Đo tiếp địa: 43 công trình

- Cung lực và máy lực: 13 chiếc

- Máy đo độ ẩm: 12 chiếc

3.3 - Kiểm định xuất xưởng:

Nhà máy chế tạo cân Hải Phòng: 629 chiếc cân các loại.

* Tổng số phương tiện đo được kiểm định năm 2002: 49.154 phương tiện đo và 1692 quả chuẩn (Kế hoạch là: 48.000 phương tiện ).

3.4 - Kiểm định chuẩn: thực hiện tại Trung tâm đo lường

3.5 -Tiến hành kiểm tra định lượng hàng đóng gói sẵn: tại các cơ sở sản xuất và tham gia đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Y tế, Sở thương mại, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kiểm tra định lượng hàng hàng đóng gói sẵn: 65 lô hàng tại 46 cơ sở: trong đó 46 lô hàng đạt theo quyết định 30/2002/QĐ - BKHCNMT, 20 lô hàng không đạt (gồm chất tẩy rửa, bánh Trung thu, bột canh i ốt ).

3.6 - Quản lý và đôn đốc các cơ sở được uỷ quyền:

Tổng số phương tiện đo được kiểm định tại các đơn vị được ủy quyền kiểm định: 99.991 phương tiện đo. Trong đó:

- Công ty cấp nước Hải Phòng: Số đồng hồ nước kiểm định trong năm 2002 là: 3.367 chiếc

- Công ty xăng dầu khu vực III: Kiểm định 95 xe téc các loại đến 25 m3

- Công ty điện lực Hải Phòng: Số công tơ điện được kiểm định: 58.678 chiếc.

- Công ty cổ phần cân Hải Phòng: Số cân treo được kiểm định là: 37.451chiếc.

- Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng: Số áp kế được kiểm định: 400 chiếc.

Tổng số phương tiện đo được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng và các đơn vị được uỷ quyền kiểm định là: 149145 phương tiện đo và 1692 quả cân chuẩn.

3.7- Đôn đốc việc lắp đặt trạm cân đối chứng: Các phương tiện phục vụ cho việc lắp đặt trạm cân đối chứng cũng như quy chế hoạt động của trạm đã sẵn sàng Chi cục đã gửi công văn và làm việc với UBND quận Hồng Bàng để lắp đặt 02 trạm đối chứng tại Chợ Tam Bạc, Chợ Cầu Vồng (thị xã Đồ Sơn )và chợ An Dương.

3.8- Hoàn thành chuyên đề nghiệp vụ: Khảo sát thực trạng đo lường tại 5 huyện ngoại thành: Thuỷ Nguyên, An Lão, An Hải, Cát Hải và thị xã Đồ Sơn.

Hầu hết các cân sử dụng trong bán hàng tại các chợ huyện, thị đều là cân đồng hồ Nhơn Hoà, nhiều chiếc đã hết hạn kiểm định. Tại các trung tâm y tế các huyện, qua quá trình kiểm định tại chỗ còn nhiều huyết áp kế không đạt yêu cầu, các áp kế tại các máy thở ô xy đều chưa kiểm định, hầu hết các huyết áp kế đang sử dụng tại các trạm y tế xã chưa kiểm định Nhà nước. Trên cơ sở này, Chi cục đã có cơ sở vững chắc để triển khai tiếp và mở rộng phạm vi kiểm định.

4 - Công tác quản lý chất lượng và giám định chất lượng hàng hoá:

Công tác quản lý chất lượng vẫn tiếp tục thực hiện theo Nghị định 86/CP của Chính phủ và quyết định số 2367/QĐ - UB của UBND thành phố và Pháp lệnh chất lượng hàng hoá 1999. Kết quả:

4.1 - Tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng: 622 sản phẩm.

Trong đó:

Số sản phẩm công bố TCCL theo TCVN: 144; theo tiêu chuẩn nước ngoài: 39;

Công bố theo tiêu chuẩn cơ sở: 449

Từ đầu năm 2001 đến nay:

Tổng số sản phẩm đã công bố TCCL hàng hoá: 1642 sản phẩm

Số sản phẩm đã công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN: 27 sản phẩm

Trong đó:

Số sản phẩm công bố TCCL theo TCVN: 483; theo TCN: 06; Theo tiêu chuẩn nước ngoài: 213

Công bố theo tiêu chuẩn cơ sở: 940

Số cơ sở Trung ương: 16; Liên doanh: 10; Số cơ sở địa phương: 127

4.2 - Tham gia cùng với thanh tra Tổng cục TĐC: thanh tra 04 công ty Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng: Các công ty đã tiến hành công bố TCCL hàng hoá đối với các sản phẩm bắt buộc phải công bố. Hầu hết các phương tiện đo đang sử dụng đều chưa kiểm định Nhà nước hoặc giấy kiểm định đã hết hạn sử dụng.

4.3 - Thực hiện giám sát tiêu chuẩn đo lường chất lượng 46 cơ sở, lấy 34, thép, thức ăn chăn nuôi, bột giặt, bột nhẹ, bột nặng, aga.

4.4 - Tham gia cùng các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố thanh tra 107 cơ sở sản xuất kinh doanh lương thực thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: Các cơ sở sản xuất lương thực phẩm đều đã công bố TCCL hàng hoá, các phương tiện đo đang sử dụng đều đã kiểm định Nhà nước. Các cơ sở sản xuất phân bón đã tiến hành công bố TCCL hàng hoá. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật hầu hết các phương tiện đo đang sử dụng đều chưa kiểm định Nhà nước.

4.5 - Kiểm tra nhà nước hàng hoá xuất nhập khẩu và thẩm định kĩ thuật:

 • - Giám định địa phương 143 lô hàng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý kinh tế pháp lý địa phương.
 • - Kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu: 1829 lô hàng.

- Thẩm định kỹ thuật: 524 lô hàng.

- Thẩm định, đánh giá tài sản phục vụ cho công tác cổ phần hoá các doanh nghiệp và thẩm định kiểm kê tài sản cho 10 doanh nghiệp như: Công ty xây dựng số 3, Công ty Hồng Quang, Công ty cao su nhựa, Công ty thiết bị y tế, Công ty bao bì PP, Công ty vận tải sông biển, Nhà máy xay, Cảng Cửa Cấm, Công ty vật liêụ xây dựng Thống Nhất, Xí nghiệp gỗ Bình Lâm, đã góp phần cho công tác cổ phần hoá cho các doanh nghiệp của Thành phố phát triển.

4.6. Kiểm nghiệm chất lượng hàng hoá:

- Tổng số mẫu thực hiện: 1529 mẫu.

- Tổng số chỉ tiêu: 5547 chỉ tiêu.

Trong đó:

- Hoá sinh, môi trường: 677 mẫu, 2506 chỉ tiêu

- Cơ lý: 551 mẫu, 2326 chỉ tiêu

- Điện: 301 mẫu, 715 chỉ tiêu

- Đo chấn động đường 353: 50 điểm đo

- Kiểm nghiệm thêm một số chỉ tiêu mới là: định tính hàn the, định tính xyclamat, xác định độ ôi của thực phẩm.

4.7 - Việc áp dụng HTQLCL tại các doanh nghiệp:

- Đến tháng 12/2002 thành phố Hải Phòng đã được cấp 48 chứng chỉ Hệ thống chất lượng các loại, bao gồm:

- ISO 9000, TQM: 42 Doanh nghiệp

- HACCP : 4 Doanh nghiệp

- ISO 14000 : 2 Doanh nghiệp

- Đôn đốc, vận động, hướng dẫn cho các doanh nghiệp: năm 2002 thành phố có 24 doanh nghiệp đang xây dựng văn bản HTCL theo ISO 9000, HACCP và 01 doanh nghiệp ký hợp đồng tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000. Hoàn thành hợp đồng hỗ trợ kinh phí cho 25 doanh nghiệp, Sở Khoa học Công nghệ và môi trường đã chuyển kinh phí hỗ trợ cho 17 doanh nghiệp; trong đó có các đơn vị hành chính như Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, UBND quận Hồng Bàng đã áp dụng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính.

Chi cục thường xuyên theo dõi, nắm tình hình thực hiện tại các doanh nghiệp, cụ thể như sau:

* Các doanh nghiệp nhận hỗ trợ kinh phí năm 2001: trong số 13 doanh nghiệp có 12 doanh nghiệp đã nhận chứng chỉ đó là:

- Công ty đúc Tân Long

- Công ty cổ phần thương mại thép Hải Phòng

- Công ty năng lượng Bình An.

- Công ty dệt Hải Phòng

- Công ty lắp máy điện nước và xây dựng

- Công ty may 2

- Xí nghiệp VICADI

- Công ty may số 2.

- Công ty Chế biến Dịch vụ thủy sản Cát Hải

- Nhà máy cơ khí An Biên

- Nhà máy chế tạo cân Hải Phòng

- Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng

- Công ty nhựa Bạch Đằng

Còn Công ty đất đèn và hóa chất Tràng Kênh sẽ tiến hành đánh giá cấp chứng chỉ trong năm 2003.

Các doanh nghiệp nhận hỗ trợ kinh phí năm 2002: có 11 doanh nghiệp đã nhận chứng chỉ là:

- Công ty thép Nam Đô

- Công ty lắp máy và xây dựng 69 - 2

- Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO ).

- Công ty TNHH cơ khí Việt Nhật.

- Công ty xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.

- Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

- Công ty Bia Hải Phòng.

- Công ty 189 - Bộ Quốc Phòng

- Công ty TNHH VICO

- Xí nghiệp cơ khí xây lắp hoá chất

- Công ty cổ phần thép Hải Phòng (ISO 14000 )

Các doanh nghiệp khác đều thực hiện theo đúng kế hoach đã đề ra.

Riêng Chi cục TCĐLCL đã hoàn thành hệ thống văn bản của HTQLCL ISO 9000 trong lĩnh vực hành chính gồm 23 thủ tục và Sổ tay chất lượng của Chi cục và các phòng. Đã tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ lần 1. Hiện nay Chi cục đang sửa đổi các thủ tục, thực hiện các hành động khắc phục các sai lỗi.Tiến hành đánh giá sơ bộ để chuẩn bị cho đánh giá chính thức. UBND quận Hồng Bàng bắt đầu quyết định áp dụng cacs thủ tục

- Một số doanh nghiệp đã hoàn thành hệ thống hồ sơ nhưng được hỗ trợ năm 2002, chuyển sang năm 2003: Công ty Da giầy, Nhà máy xe máy Đại Tây Dương, Công ty tư vấn dầu tư xây dựng giao thông công chính, Công ty TNHH Hoàng Huy và một số doanh nghiệp đã hoàn thành việc xây dựng HTQLCL. được chứng nhận nhưng sang 2003 hỗ trợ: Công ty điện nước lắp máy, Công ty cổ phần thép Denta.

- Kết hợp với công ty tư vấn TQM và tổ chức chứng nhận QUACERT tổ chức hội thảo chuyên đề về áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 và ISO 14000 trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng.

- Kết hợp với tổ chức chứng nhận TĩV tổ chức hội thảo chuyên đề về áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18000 trong các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý tại Hải Phòng.

4.8. Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2002: Phổ biến, hướng dẫn, và đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ tham dự. Qua quá trình xét tuyển từ việc chấm điểm, Hội đồng sơ tuyển thành phố và Hội đồng quốc gia xem xét, kết quả: có 2 doanh nghiệp được Bộ Khoa học Công nghệ trao Giải thưởng Chất lượng Việt Nam 2002: Công ty xi măng CHINFON và Công ty liên doanh Cáp điện LG - VINA.

Tham gia cùng Hội bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng xét bình chọn được 25 doanh nghiệp có sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích tại Hội chợ EXPO Hải Phòng 2002.

Công tác quản lý chất lượng trong thời gian qua được tập trung chủ yếu thực hiện Nghị định 86/CP của Chính phủ và tập trung triển khai một số công tác về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá và công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn của Pháp lệnh chất lượng hàng hoá 1999. Chi cục hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan tham mưu về chất lượng của UBND thành phố, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra kiểm soát về đo lường chất lượng, thúc đẩy phong trào chất lượng trong thành phố phát triển góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội cải thiện đời sống nhân dân, tạo tiền đề cho các sản phẩm của Thành phố Hải phòng cạnh tranh và hội nhập Quốc tế.

5 - Một số công tác khác:

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/1, ngày Tiêu chuẩn hoá 14/10 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Dự án nâng cao năng lực hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Đầu tư một số chuẩn và thiết bị đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế.

- Các công tác: Tổ chức, nhân sự, tiền lương được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tốt cho các hoạt động của Chi cục. Bố trí cán bộ cho các bộ phận, nâng bậc lương đúng hạn cho cán bộ viên chức, thực hiện tốt các chế độ khen thưởng. Thực hiện qui hoạch, bổ nhiệm thêm 3 phó phòng cho các phòng: Hành chính quản trị, Kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu và Trung tâm Đo Kiểm. Lấy phiếu tín nhiệm và đề nghị bổ nhiệm cán bộ vào chức danh Chi cục trưởng và Chi cục phó thay thế đồng chí Chi cục trưởng sắp nghỉ hưu. Xây dựng đề án tổ chức bộ máy của Chi cục và bổ sung chức năng nhiệm vụ trong tình hình mới đã được Sở KHCN& MT và Ban Tổ chức chính quyền thành phố chấp thuận trình UBND thành phố ra quyết định.

 • - Công tác thông tin tuyên truyền: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng Địa phương và Trung ương phản ánh kịp thời các hoạt động của tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương: chương trình phóng sự chuyên đề(4 chuyên đề )được phát sóng truyền hình, đài tiếng nói Việt Nam 4 lần phát sóng và báo viết đã có tác động tốt về nhận thức cũng như hoạt động TC - ĐL - CL. Tổ chức các hội nghị phổ biến văn bản pháp quy về tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Chi cục cũng như tại các quận, huyện: Hồng Bàng, Lê Chân, Đồ Sơn, Kiến Thụy, Kiến An... Tổ chức 1 lớp đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ và 8 hội nghị phổ biến văn bản pháp quy và 2 hội thảo về tiêu chuẩn Quốc tế, 01 hội nghị phổ biến Giải thưởng Chất lượng Việt Nam 2002.

- Công tác đào tạo năng lực cho CBVC, các cán bộ trong hệ thống TC-ĐL-CL, trong năm 2002 Chi cục TC-ĐL-CL đã triển khai tốt và có kết quả như sau:

Một chuyên viên đã tốt nghiệp cao học và cử nhân chính trị; một chuyên viên đang học cao học, 02 chuyên viên được tập huấn, hội thảo ở nước ngoài, 01 cán bộ học đại học tại chức, 01cán bộ bồi dưỡng nghiệp vụ ở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và 13 CBVC đã đạt tiêu chuẩn đánh giá viên nội bộ HTQLCL theo ISO 9000.

II. phương hướng nhiệm vụ năm 2003

Năm 2003 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hải Phòng tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1 - Triển khai thực hiện các Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ về công tác quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng rộng khắp trên địa bàn thành phố. Xây dựng chiến lược về TCĐLCL.

2- Tăng cường trang bị chuẩn cấp cao của Hải phòng và thiết bị cho công tác kiểm định, kiểm nghiệm. Mở rộng khả năng kiểm định

3 - Tiếp tục thực hiện chương trình khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng áp dụng hệ thống QLCL ISO 9000 và các hệ thống QLCL khác.

4- Chủ trì trong việc đào tạo, hướng dẫn cho các ngành, cơ sở về nghiệp vụ chuyên môn TCĐLCL. Tổ chức các buổi hội thảo để đưa các chủ trương, quy định về TCĐLCL thực hiện trong sản xuất kinh doanh và đời sống

5 - Dự án nâng cao năng lực hoạt động của Chi cục đưa vào khai thác có hiệu quả.

6 - Chỉ đạo các doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2003. Làm tốt vai trò thường trực của Hội đồng sơ tuyển của thành phố.

7 - Tăng cường công tác nghiệp vụ về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác sau:

- Kiểm định, kiểm nghiệm.

- Kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu.

- Thẩm định kỹ thuật và quản lý giám sát chất lượng hàng hoá.

Phục vụ kịp thời, nhanh chóng, chống phiền hà cho các cơ sở.

8 - Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phấn đấu hoàn thành việc áp dụng HTQLCL trong hoạt động của Chi cục TĐC (ISO 9000 trong dịch vụ hành chính ).và xây dựng thí điểm phòng thử nghiệm cơ lý theo tiêu chuẩn VILAS (ISO/IEC 17025). Triển khai các hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mã số, mã vạch...

9- Chăm lo đời sống cán bộ viên chức, làm tốt công tác đào tạo nâng cao năng lực và nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, từng bước kiện toàn tổ chức sắp xếp bộ máy và cán bộ có hiệu quả nhất làm cơ sở cho việc thực hiện giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết 7 Trung ương và hướng dẫn của thành phố.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng

Số lần đọc: 4983  Gửi email trang này cho bạn bè Mở cửa sổ in bài viết này

 ® Yêu cầu ghi rõ nguồn TCVN-net khi sử dụng thông tin từ bài viết này

TIN HỘI NGHỊ - HỘI THẢO
 •   Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020
 •   JICA BÀN GIAO THIẾT BỊ PHÒNG THỬ NGHIỆM TỦ LẠNH
 •   Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 •   Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2014
 •   Họp báo Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2014
 •   Đoàn kết - Xung kích - Lao động sáng tạo vì sự nghiệp Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 •   Hội thảo về đánh giá rủi ro và phân tích mối nguy
 •   Câu lạc bộ Hưu trí Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gặp mặt đầu xuân Ất Mùi 2015
 •   Diễn đàn “Trí thức trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”
 •   Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc
 •  Xem tất cả các tin...

  Tìm kiếm

  Thành viên

  Thành viên

  Tên đ.ký:
  M.khẩu:
  Ghi nhớ tôi
  [Hướng dẫn]

   DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 2014

   


  Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 thực hiện trong kế hoạch năm 2015

  Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

  Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

  Công văn số 237/TĐC-ĐL ngày 13/2/2015 về tăng cường thanh tra kiểm tra về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

  Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KHCN thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  Thông tư 26/2014/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

  Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia

  Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

   

   


   

  BẠN CẦN BIẾT

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Danh sách giấy chứng nhận đối với MBH cho người đi mô tô, xe máy của DN sản xuất bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy (cập nhật đến ngày 15/9/2014)

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự  phù hợp QCVN 9:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/9/2014) 

  Danh sách tổ chức công nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động công nhận theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 (  cập nhật đến ngày 5/8/2014)

  Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng)  theo quy định tại Thông tư  số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 25/2/2015)

  Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 21/1/2015)

  Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và Thông tư 10/2011/TT-BKHCN  (cập nhật đến ngày 5/3/2015) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp QCVN 8:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/9/2013) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận đồ chơi trẻ em  phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và  Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN  của Bộ KHCN  (cập nhật đến ngày 12/3/2015) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông   phù hợp QCVN 7:2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"  

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 15/7/2014) 

  Mô hình khung HTQLCL cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương 

  Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp QCVN 2: 2008/BKHCN (cập nhật đến ngày 1/11/2013)

  Danh sách các doanh nghiệp sản xuất,nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 28/6/2013)

   

  Bài viết

  Thông tin giới thiệu Doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia

  Công nghệ mã số mã vạch

  Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở địa phương - rào cản và những vấn đề

  Liên kết

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế

  Uỷ ban kỹ thuật điện Quốc tế

  © 1998-2011 - Bản quyền thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

  Đt: 04-37563900 - Fax: 04-38361556 - Email: tttt@tcvn.gov.vn